اینجا سرزمین من ایران است اینجا زادگاه من ایران است

اینجا داغ ترین جای دنیا از نظر اخباره روزه

اینجا مردم سرگرمند یه روز برای انتخابات 

یه روز برای نامنویسی مشخصات اقتصادی خانواده ها

یه روز برای هدفمند کردن یارانه ها

یه روز برای استیضاح یک وزیر

یه روز برای ثبت نام خلیج فارس در نشنال جغرافیا

یه روز برای سهمیه بندی بنزین

یه روز برای محاکمه عاملین قتل همسر یه فوتبالیست

یه روز اعدام جاسوس

یه روز بمب گزاری

یه روز به خاطر تورم )هر روز

یه روز گرانی گوجه

یه روز بی حرمتی مسافران ایرانی در فرودگاه

یه روز امدن خاتمی

یه روز رفتن خاتمی

یه روز شرکت امام زمان در تصمیمات مهم کشوری

و یه روز مرگ من و آسوده شدن از اینهمه سرگرمی های مضحک و دلهره آور راحتی یک جوون که هرگز لذت جوانی را درک نکرد و آزادی را حس نکرد