وزش نسیم چه معنا دارد وقتی اشکم را روی صورتم منجمد میکند

نور ماه از امتداد دوری می آید با افکار پریشان من چه تناسبی می تواند داشته باشد

گلهای باغچه که همیشه استاده اند در چشم من چه فلسفه ای را تفسیر میکنند

آه، ای دنیای لعنتی این همه تنها بودن، کجاش رسم جوانمردیه

کسی نیست ،روی تخته سیاه غمهای کلاسم با فشار هر چه بیشتر گچ بنویسد آرامش و آرام زیستن

کسی نیست حتی چندش وار بنویسد زندگی  برای بعضی ها شیرین است

جام زهر کجاست تا شرینی این زندگی را از من بگیرد