در پی وصف تو بوده ام -اما بی خبر از ان تو را به وصف نیازی نیست

تو خود سراسر حضوری -در رنگ و آهنگ و صدا .در چشم و درخت و گیاه ،همه جا هستی

سراسر شکوهی و زیبایی و شوق و من پرم از تو ...

در آسمان که رنگ می پاشد بر دفتر سادگی های من و یا در درخت که حضور مستحکم توست و یا وزش نسیم سرد بر گونه های من در ایستادگی سفر

من راهم را شروع کرده ام ...