در سرزمین بی اب و علف قلبت ،چه گوسفندان ته کشیده ی خوش باوری به چرا مشغولند