به درک

همین جمله آرامم میکند قوی ام میکند...

به درک...

همین جمله حس خوبیست از استقلال من در میان گردبادهای مهیب

به درک...

که قانون همین هست

به درک

به درک

....

زوزه ی وحشی باد است و غرش دریا و شب که غوغاست از سکوت من...