درد همین است

واژه اشتراک

حبس خود در اسارت ذهن

من عاشق مردنم

خداوندا نمایشنامه را من از برم

همه چیز فراموش می شود

همه چیز فراموش می شود

----------