دخترم پا شو به پو غذا بده ،خودشو کشت
پسرم به دهکده کلش اف کلنزت حمله شده ،چقدر زن و کودک بینوا را کشته اند ،تنبل نخواب پاشو
.
.
.
آفریقایی سلاح به دست نشانه رفته در پیشانی دخترکی مغموم
غزه اینجا فاتحانش را در اسارت می بیند
و جرم شان خواستن خانه پدریست

چقدر شبیه سایه های بی نقش شده ایم ..