من زنی را دیدم بیوه،که سنگ قبر شوهرش را بر بالای  سرش گذاشته بودو خیابان را طی میکرد.