دستانت دعا را برداشته بود و من اندکی از خدا را نوشیده بودم-شب های شادکامی من یادش بخیر ...

پدر،مادر،بدرود شهرتان را و خدایتان را و همه ی دعاهای مستجاب نشده ی نیمه های شب هایتان را،بدرود همه، بدرود کوچه،بدرود لجن های جاری در خیابان وهم

بدرود ای غمگین ترین بغضهای  کودکانه

بدرود روستای مفلوک حیط-بدرود کللن(kollenn-بدرود کهن(kahn کثیف بی آب گنج آباد

بدرود زمین خاکی پر از درد -بدرود سبزه های تکراری و آسمان آبی و ممتد و هیچ

بدرود- هیچ من بسوی تو می آیم دستانم را در دستانت اگر نگیری دیگر هیچ!

شب نشاطم امشب است چون نه گمانی است و نه لبخندی و نه حسرتی

بدرود آدمیان شبیه من ---من گوسفند قربانی نکردم و اگر از پل صراط نگذشتم به درک