نور را دیده ام اندکی هوش باید،تا جست مقصود را،هلال ماه میان بوته ها -در نمناکی حضور یک قورباغه حس سبز جویبار از جریان می گوید.

همین را میدانم شفافیت گل بی خود نیست.

یادم رفت اذان بگویم تا جماعت خفته بر خیزند و به صف شوند - این خدمت سربازی فرار هم دارد.فقط کافیه با جناب سرهنگ غفلت این نفوذی وحرامی مرموز در هم بیامیزی.