تو را دیده ام هنگامی که خونم آلوده به شک بوده است

هنگامی که از خواب تلخ آمده ام 

باغ همهمه-رود دلهره - شهر بی ضربان 

آه که چقد سگ جانم از هجوم وحشیانه این همه افکار رستم هم باشی نقش زمینی 

-----