زخم زانوی تو زخم دل من است

فردای تو در عقده ای کدام لجوج لجام گسیخته می سوزد؟

و چشمان خود حکایتی است ژرف از سوخت قلب هر چند کوچک ولی دریاییت.

آنانی که امروزت را خاکستر کرده اند،فردایشان شعله ور خواهد بود.

حس درد تو نقطه ی مشترک حس انسانی مان هست.