ته درد باشی و لام تا کام هیچی نگی و هرکی ازت پرسید حالت چطوره: بگی خیلی شادی خیلی خوشحال خیلی خوشبخت----------


باید کوه باشی،مقاوم ،ایستاده

با هر دردی آبدیده تر شوی 

هیچ کس حق ندارد تو را بهم بریزد

چون تو مقدسی

چون تو خوبی

چون تو ارزشمندی و ارزش داری