دلگیرم

رفتن فکر درد آوریست...

پدر یعنی ابراز نکردن اندوه بر زبان

پدر یعنی سینه ی پر بغض

پدر یعنی کوه مهربانی ها

پدر یعنی مجال ندادن اشک در کنج خلوت

پدر یعنی وابستگی،اعتیاد به -هم خون-

پدر یعنی درد

پدر یعنی دنیای ابراز نشده اندوه در ذهن