پلک نتوان زد...

غبار این هیجان مرا کور کرد...

نمی دانم همه میگویند مرگ چه وحشتناک است

ولی من عاشق مردنم