میان نور

رها شده ام

میان هیچ.

 کاسه ام  پر شعر ، برای تو .

 رها شده ام میان کوههای قفقاز

 یک اندوه بوده ام و اینک یک تعالی

 رسته ام چون، مرده ام

مرگ آغاز زندگانی است