کودکانه هایم را میفروشم

تا تو  بادبادکی بخری

در اسمان رهایش کنی

گم کنی هیجان خود را

بزار من بجنگم

بزار من زخم بردارم از باروت گلوله ها