سلول نمورم بوی خون میدهد

یک اسیرم

در بند زمان

صبح رهایی ام بخوان مرا

فکر مردن آرامشم میدهد،بالاخره همیشه همه جا یک راهی هست