من تو را تلاش میکنم

ای خواستنی ترین من

من تور را تلاش میکنم

جستجو و جستجو

من همینم کله شق و بی پروا

و تو را می یابم

من تو را تلاش میکنم

بارها میان هزاران افکار

من تو را جستجو میکنم

ای یافتنی ترین من