دوستش داشتم  چون هیچگاه کلامش نیازرد مرا

دوستش دارم چون عشق را می فهمید  فهمیدن دشوار است اما با یک حس میشود فهمید

می شود زیبا بود برای هم

برای قلبای آشنای هم

عشق یعنی رسیدن

 در هم آمیختن و یک جنس واحد شدن

عشق یعنی تکامل

عشق یعنی من

عشق یعنی تو

عشق یعنی ما

در بعد مکان و زمان

در کالبد جان

یا پر پرواز روح