یک مرد میتواند عاشق شود ؟

میتواند وابسته شود؟ وابسته ی چشم و ابروی و خال خوش دلبر!

یک مرد می تواند بگوید که دوستت دارم ؟؟

یا نه -سکوت کند و هیچگاه چیزی نگوید لام تا کام

عشق رو تو قلبش دفن کنه و با خودش خوب -یا بد -کنه ؟ نمیدونم کدوم یکی

ولی تو چی میتوانی بفهمی ؟کاش هیچ وقت نفهمی و هیچ وقت ندانی -این ارزوی من است چون من با دوست داشتن وداع کرده ام و از وابسته شدن

نگام نکن خیره نشو -چشم در چشم من نشو -ما حمورابی گون قانون خود را بر سنگ نگاشته ایم تا مبادا دل ان را تغییر دهد

وجدان من خوش باش راحت بخواب و تو ای دلبر دلفریب اگر سر جنگ داری من خیلی وقت است که با کارزار اینگونه وداع گفته ام چون شاید فردا به این لحظه بخندم