عکس های پاره

حجم بغضی روی خاطره ها

سکوت

دلهره ای عادی ،ترسی فروریخته و خواهشی از بد نگفتن

منطقی سست،گریه هایی از جنس شب

جدالی از سر سادگی و حمایتی از نوع حماقت...

تنهاییی به رنگ سکوت ...شبی پر از درد ...دردی مکرر...آرزوی مرگی آنسوتر ...

عکس هایی پاره ... خاطراتی کهنه... منتی پوچ

دستانی تنها تر از خدا و اشکی از من روی جاری گونه ها