ترور محکوم است ،کشتن انسانهای بیگناه هیچ توجیهی ندارد.

عملیات انتحاری در مسجد جامعه ی زاهدان دل همه ی ما ایرانیان را به درد آورده است و هیچ انسان آزاده ای از چنین خشونتهای کوری استقبال نمی کند و آن را محکوم می کند .باید با درایت به مسئله نگریست مسئله را تجزیه و تحلیل کرد . هر گونه اقدام نسنجیده ای اوضاع را بدتر میکند .امنیت استان ،برای تمام مردم سودمند است ،با خشونت و ناامنی همه ی قطبهای جامعه از اقتصاد گرفته تا فرهنگ دچار آسیب می شوند . دیدها عوض می شود رفتارها تغییر می کند . هیچ انسانی از کشتن انسان دیگر لذت نمی برد.به راستی چطور یک فرد راضی می شود که بمب به خود ببندد چی در گوشش خوانده اند چه چیزی را دیده است ؟!!!!!!!!!!!!!!!چطور می شود که افرادی از این دست امنیت و اعتبار یک جامعه را خدشه دار می کنند. چه کمبودهایی وجود داشته است تا جوانی ١٨ ساله با نادانی هم خود را به کشتن داده و هم دهها فرد بیگناه دیگر را؟>؟>بیایید واقع بین باشیم بیاییم با دیده ی بدبینی به هم ننگریم .

به امید جامعه ای آرام

تسلیت و اظهار همدردی ما به تمامی از دست رفتگان این حادثه ی سیاه به امید امنیتی پایدار