نیمه ی متروک من

نیمه متروک و خسته ام سرد بود ،جایی اون دور دورا در بند بود خسته بود و دلشکسته ،نشسته بود تا شاخه ی گلی را تا خشک شدن نظاره کند ،نیمه تاریک و متروک من از همه ی خوش بینیهاش پشت به پنجره کرده بود و تورا سخت فشار میداد،وجدان معذب متروک من پشت معصومیتهای کبوتران پرشکسته ،نصیب گرگی شده بود......

نیمه ی متروک پر احساس من اشک را با آستینش پاک میکرد و قدمهایش را استوار تا همچنان مقابل هدر رفتن یاد تو مقاومت کند،نیمه متروک من میرفت تا بمیرد بپژمرد .

چه غمگین بود نیمه ی متروک من وقتی لبخند تو را مهر می دانست و نوازش تورا عشق

نیمه ی متروک من مرد

نیمه ی متروک من در خاکی گرم به هدر رفت دود شد در آب رفت در خواب رفت

نیمه ی متروک من هیچ وقت ساخته نشد

/ 5 نظر / 14 بازدید
وصال

سلام بچه ها یه شعر جدید پر از احساس و عشق ... منتظر قدم های سبزتون به کلبه ی پاییزیم هستم.

وصال

سلام بچه ها یه شعر جدید پر از احساس و عشق ... منتظر قدم های سبزتون به کلبه ی پاییزیم هستم.

وصال

سلام بچه ها یه شعر جدید پر از احساس و عشق ... منتظر قدم های سبزتون به کلبه ی پاییزیم هستم.

وصال

_______@@@________@@_____@@_______@ ________@@___________@@__@@_______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___________________@@@@@@@ __@@@@@@@@@_________________@@@@@@@ __@@______________________________________@@ _@@_________________@@@@@________________@@ _@@________________@@@@@@_______________@@ _@@@______________@@@@@@______________@@@ __@@@@_____________@@@@____________@@@@ ____@@@@@@______________________@@@@@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@_____________@@ ________@@@________@@@____________@@ ________@@@______@@@__@__________@@ _________@@@_____@@@___@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________________@ ____________________@ _____________________@ _هزاران شاخه گل تقدیم بهِ شما__@ _____ ______@ ______________________@____@@@ ____________@@@@___@@__@__@ _____________@____@@_@__@__@ ______________@@@____@_@@@ _______________________@