نمیدونم

باز میخوای بنویسی  -  اه این مسیر لعنتی  همه اش تو فکر م  چقد بدم میاد -   به  چی کجا

 فکرای خوب

فکرای بد

فکرای عاشقانه   

مث اینکه این کوچه رو باید دوباره برم 

پیاده میشم 

طبق معمول قابلی نداره - نه قربونتون برم مرسی - 

نه بابا بزار باشه - اه لعنتی بگیر دیگه 

باز همون سگ یه بار بهم حمله کرد 

همین چند وقت پیش ولی کم نیاوردم 

اون سایه سوخته های بی فکر اونجا بودن من با نوک پا چنان به پوزه اش زدم فرار کرد 

صاحبش اومد میخواستم تو گوش مرتیکه مفنگی 

با این سگ لعنتی بزنم اما من من 

کرد دیدم کم آورده بی خیال شدم - 

اما دیگه این سگه منو میبینه 

دمشو میزاره کولش سرشو عین صاحبش پائین میزاره میره تو

ادما همین جورین نمیدونم من اینجوری فکر میکنم  

مث همین سگ مث همین حیوون 

گاهی وقتا با سگای ماده عین

 جت از کنارم رد میشه نمیدونم اونم مست میشه هوس داره 

اما هیچ وقت عاشق نمیشه من اینو مطمئنم 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید