عکسهای پاره

عکس های پاره

حجم بغضی روی خاطره ها

سکوت

دلهره ای عادی ،ترسی فروریخته و خواهشی از بد نگفتن

منطقی سست،گریه هایی از جنس شب

جدالی از سر سادگی و حمایتی از نوع حماقت...

تنهاییی به رنگ سکوت ...شبی پر از درد ...دردی مکرر...آرزوی مرگی آنسوتر ...

عکس هایی پاره ... خاطراتی کهنه... منتی پوچ

دستانی تنها تر از خدا و اشکی از من روی جاری گونه ها

/ 2 نظر / 11 بازدید
رویا

سلام آغاز دوست داشتن است این آغاز می تونه به یکی شدن بپیونده امیدوارم همراه کلمه های کوچک جمله های بزرگی رو برای زندگی خوبت معنی کنی به خلوتم بیا خوشحالم می کنی

رویا

گل سفیدم ممنون که خلوتم رو مهمون شدی گل من ! دستهات رو رها کن از روی شانه هات یادت نره تو دو بال داری که تا وقتی به دستهات می اندیشی پرواز رو نمی فهمی یادت باشه تو توی بغل خدایی سپیدتر بنویس بذار بره سیاهی بذار گم شه تاریکی تو نگاه مهربان تو دلت رو بسپار به همون خدایی که شمیم گلبرگهای رازقیه گاهی به من سر بزن و گل همیشگی ام بمان